آراد برندینگ
خانه / لیتیم / فروشگاه اینترنتی لیتیم خارجی

فروشگاه اینترنتی لیتیم خارجی

کشورایران پیشرفت بیشتری نسبت به کشورهای خارجی ،درزمینه تولیدلیتیم داشته است .وبنابه همین منظورمحصولات خودرابه صورت اینترنتی درفروشگاه های متعددی عرضه می کند.
واکنش های تبدیلی درزمره ی متداولترین واکنش های شیمیایی قرار دارند.این نوع فرآیندهادرتهیه نمک ها ازاهمیت ویژه ای برخوردارند. حلالیت نمک هاباتغییردما تغییرمی نمایدونمک های مختلف باسرعت های متفاوتی حل می شوند. نمک هادرمحلول همیشه به شکل یون های سا ده حضور دارند. ترکیبات لیتیم هم که نوعی نمک یونی می باشند ازهمین قاعده هاپیروی می کنند.

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید