آراد برندینگ
خانه / لیتیم / اخذ نمایندگی لیتیم نیترات

اخذ نمایندگی لیتیم نیترات

شرکت فروش موادشیمیایی آزمایشگاهی مرک باتوزیع لیتیم نیترات درجه یک برای مصارف مختلف درآلمان توانسته است بزرگترین نمایندگی هارادردیگرکشورهااخذنماید.
ترکیبات شیمیایی درزندگی انسان کاربردهای زیادی دارند.لیتیم که درصنعت شیمی به صورت ترکیبات های مختلف دیده می شود، درهمه ی زمینه هانقش های ویژه ای را اجرامی کند.مصرف عمده این ماده درزمینه تولیددارو رواج دارد. ازاین ماده درتولیدداروهای مربوط به بیماری اختلال دوقطبی استفاده می شود.

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید