آراد برندینگ
خانه / لیتیم / تولیدکننده لیتیم خارجی

تولیدکننده لیتیم خارجی

بازرگانی ایران ،باهمکاری  بایک تولیدکننده معتبرخارجی درزمینه  تولیدلیتیم ،توانسته است این محصول رابابهترین  قیمت واردکشورنماید.
هیدروکربن هایی که دارای هیدروژن اسیدی هستندمی توانندبا آلکیل لیتیم ترکیب شوند.این فرآینددر واکنشی به نام معاوضه هیدروژن_فلز انجام می پذیرد.درطول این واکنش ،هیدروژن اسیدی باگروه آلکیل معاوضه می شودودرنتیجه لیتیم تولیدمی گردد.دراین فرآیندهرچه قدر،قدرت اسیدی ،اسید هیدروژن دار بیشتر باشد محصول تولیدی که همان لیتیم می باشد بیشتر است. 

مطلب پیشنهادی

خریدعمده لیتیم کلرید

آیابامواردمصرف لیتیم کلریدآشناهستید؟میدانیداین محصول درتولیدچه موادی به کاربرده می شود؟یاازنحوه ی خریدآن به صورت عمده اطلاع دارید؟

پاسخی بگذارید