آراد برندینگ
خانه / لیتیم / تولیدکننده لیتیم خارجی

تولیدکننده لیتیم خارجی

بازرگانی ایران ،باهمکاری  بایک تولیدکننده معتبرخارجی درزمینه  تولیدلیتیم ،توانسته است این محصول رابابهترین  قیمت واردکشورنماید.
هیدروکربن هایی که دارای هیدروژن اسیدی هستندمی توانندبا آلکیل لیتیم ترکیب شوند.این فرآینددر واکنشی به نام معاوضه هیدروژن_فلز انجام می پذیرد.درطول این واکنش ،هیدروژن اسیدی باگروه آلکیل معاوضه می شودودرنتیجه لیتیم تولیدمی گردد.دراین فرآیندهرچه قدر،قدرت اسیدی ،اسید هیدروژن دار بیشتر باشد محصول تولیدی که همان لیتیم می باشد بیشتر است. 

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید