آراد برندینگ
خانه / لیتیم / خریدانواع لیتیم درجه یک

خریدانواع لیتیم درجه یک

آیاتاکنون لیتیم یاترکیبات  مربوط به آن راخریداری کرده اید؟یاباانواع مختلف آن آشنایی دارید؟چگونه درجه یک بودن لیتیم راتشخیص می دهید؟
ترکیبات لیتیم به صورت آلکیل بازنجیرهای طولانی درهیدروکربن ها به صورت محلول هستند.تهیه تجاری آلکیل های لیتیم توسط واکنش فلز با هالیدهای آلی صورت می گیرد.در نتیجه اغلب این ترکیبات آغشته به مواد اولیه هستند.برای مثال متیل لیتیم درحالت جامد و مایع به صورت خوشه های تتراهدرال وجوددارد.

مطلب پیشنهادی

بازارفروش لیتیم کربنات

بیشترمردم لیتیم کربنات رابه عنوان قرص اعصاب می شناسندوبادیگرکاربردهای آن آشنانیستندولی این محصول باکاربردهای دیگری هم به بازارفروش راه پیداکرده است.

پاسخی بگذارید