آراد برندینگ
خانه / لیتیم / فروش اینترنتی لیتیم کلرید

فروش اینترنتی لیتیم کلرید

فروش وعرضه لیتیم کلریدصادراتی بابهترین کیفیت ومناسب ترین قیمت به روش اینترنتی درتمامی شهرهای ایران آغازشده است.
لیتیم کلریدیک ترکیب شیمیایی است که می تواندبه تنهایی به عنوان یک رطوبت سنج عمل نماید.این ترکیب ،هنگامی که درمعرض هوا قراربگیردبه محلول جدیدی تبدیل می شود.غلظت متعادل این محلول تازه شکل گرفته، به طورمستقیم مرتبط بارطوبت نسبی هواتغییرمی کند.به همین جهت بیشترترکیبات لیتیم رادرروغن نگهداری می کنند.

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید