آراد برندینگ
خانه / لیتیم / بازارفروش لیتیم درجه یک

بازارفروش لیتیم درجه یک

ترکیبات شیمیایی ازقبیل لیتیم باتوجه به مواردمصرفی ،به درجه های مختلفی تقسیم بندی می شوندکه ترکیبات درجه یک آنها،بیشترین بازارفروش رابه خوداختصاص داده است.
برای تهیه ترکیبات لیتیم،ازچهار روش متداول استفاده می شودکه  دراینجابه توضیح روش اول می پردازیم .دراین روش که به ترکیب آلکیل هالید با فلزلیتیم معروف است .بایستی مراقب بود که سطح خارجی فلزلیتیم عاری از هرگونه اکسید باشد.درغیراین صورت واکنش انجام نمی شودوبه همین دلیل لیتیم رادرروغن نگه داری می نمایند.

مطلب پیشنهادی

کاربردها و مصارف لیتیم

گرفته شده از واژه یونانی lithos به معنی سنگ با نماد شیمیایی Li یک فلز قلیایی نقره‌ای – سفید و نرم با عدد اتمی ۳ است.

پاسخی بگذارید