آراد برندینگ
خانه / فسفات / عرضه انواع فسفات ارگانیک

عرضه انواع فسفات ارگانیک

فسفات ها، نمک اسید فسفریک هستند و در صنعت گوشت کاربرد زیادی دارند. این نمکها از یونهای فلزی با بار مثبت و یونهای فسفات با بار منفی تشکیل شده اند.
برای مثال سدیم تری پلی فسفات پس از حل شدن به Na و PO تبدیل می شود این ترکیبات در محلولهای عمل آوری و در ترکیب گوشت های عمل آوری شده استفاده گردیده و دلیل آن اثرات بسیار سودمندی است که در این فرآورده ها ایجاد می کنند.با وجود آنکه گوشت های عمل آوری شده را میتوان بدون فسفات نیز تولید نمود اما مزایای استفاده از آنها به گونهای است که افزودنی مهمی در این دسته از فرآورده ها محسوب می شوند. فسفات ها به سه شکل فسفات های زنجیرهای یا خطی، حلقوی و ترکیبی از هر دو وجود دارند فسفات های خطی خود به چند گروه تقسیم می شوند. 

منبع: جهان شیمی

مطلب پیشنهادی

خرید اینترنتی انواع فسفات

فسفات ترکیبی غیر آلی و نمک اسید فسفریک است. در جهان طبیعت هرگز فسفر به شکل خالص دیده نشده‌است.

پاسخی بگذارید