آراد برندینگ
خانه / فسفات / خرید انواع فسفات آمونیوم

خرید انواع فسفات آمونیوم

فسفات هنگامی که به صورت مخلوطی بادیگرعناصرمورداستفاده قرارمی گیردبیشترین خاصیت راازخودبه روز می دهدازاین روخریدوفروش این محصول به صورت ترکیب شده باانواع عناصرمختلف بهترین بازاریابی رادارد.
ازسنگ های فسفاتی به صورت صنعتی درتولید اسیدفسفریک استفاده می شود.فرایند تولید اسیدفسفریک به روش تردراین حیطه کارآیی دارد.در این روش بعدازاستخراج سنگ فسفات ازمعدن وخردکردن آنها،درتماس مستقیم با اسیدسولفوریک۹۴ درصد،اسیدفسفریک به همراه گچ تولیدمی گردد.

مطلب پیشنهادی

قیمت خریدفسفات درجه یک

فسفات چیست؟واین محصول چگونه تولیدمی شود؟آیااین ترکیب، باکیفیت درجه یک درایران حاصل می گردد؟قیمت خریدوفروش این محصول به چه معیاری است؟

پاسخی بگذارید