آراد برندینگ
خانه / فسفات / بزرگترین تولیدی فسفات نیترات آمونیوم

بزرگترین تولیدی فسفات نیترات آمونیوم

بزرگترین تولیدی های ،محصولات شیمیایی درزمینه تولیدکودهای فسفات نیترات آمونیوم ،درایران هنرآفرینی می کنندومحصولی بابهترین کیفیت به بازارعرضه می دارند.
کودهای دارای ترکیبات فسفات برای بسیاری ازمصارف کشاورزی بانیترات آمونیوم مخلوط می شود.دراین ترکیبات نیترات یک یون آنیون است که به وسیله خاک جذب نمی شودبه همین دلیل این عنصربه سمت ریشه ها  می رودوجذب آنهامی گردد.این عنصربه روش آب شویی ازدسترس گیاه خارج می شود.

مطلب پیشنهادی

خرید اینترنتی انواع فسفات

فسفات ترکیبی غیر آلی و نمک اسید فسفریک است. در جهان طبیعت هرگز فسفر به شکل خالص دیده نشده‌است.

پاسخی بگذارید